دوازدهمین نشست شورای مدیران و برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به ریاست علی جوادی مدیرکل به میزبانی شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دوازدهمین نشست معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در سال جاری با حضور جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، ارشدی مشاورر مدیر کل، حسین پور معاون توسعه منابع پشتیبانی، ربیعی معاون امور فرهنگی و جوانان، ایرجی معاون توسعه امور ورزش و روسای واحدهای ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، حسینی مسئول حراست ادارات غرب استان، پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با محوریت رسیدگی به امور ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.

در ادامه این نشست ضمن پیگیری مصوبات جلسه سال گذشته (پیرو اولین سفر مدیر کل به شهرستان) در جهت حل شکلات پیش روی شهرستان بحث و تبادل نظر شد و نیز تصمیماتی را برای رد و توسعه ورزش شهرستان اتخاذ گردید.