کارگاه آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آشنایی با انواع مواد مخدر با حضور حسن پارسافر رئیس، پرسنل اداره ورزش و جوانان و هیاتهای ورزشی در سالن اجتماعات این اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان، هدف از برگزاری این کارگاه را پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آگاهی‌سازی از خطرات اعتیاد به مواد مخدر عنوان کرد.

در ادامه سرگرد منصوری رئیس پلیس مواد مخدر شهرستان قدس بیان کرد: بهترین راه پیشگیری از اعتیاد، فرهنگسازی در بین نوجوانان و جوانان از خطرات ناشی از استعال مواد مخدر می باشد.

وی افزود: با توجه به پژوهشهایی انجام شده و رشد علمی و آگاهی،خانواده ها، ایجاد محیط مناسب و برقراری ارتباط مؤثر از طرف پدر و مادر در کاهش آسیب تأثیر بسزایی دارد.

حاضرین در این کارگاه آموزشی ضمن آشنایی با تعاریف، تاریخچه ورود مواد مخدر به ایران، علت های روی آوردن افراد به مواد مخدر، انگیزه های مختلف شیوع اعتیاد،  انواع مخدرهای رایج، جنبه های اعتیاد آور روش های مختلف تشخیص اعتیاد و نحوه استفاده از این روش ها برای شناسایی افراد معتاد را فراگرفتند.