رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور در دفتر دهیار روستای هفت جوی با ایشان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست جهت بررسی مسائل ورزشی هفت جوی با حضور پارسافر رئیس کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان، مقدمی دهیار هفت جوی تشکیل شد .

در ادامه این نشست، اعضاء حاضر در جلسه به ارائه راهکارها و بیان مطالبی در جهت بهبود وضعیت ورزش روستای هفت جوی پرداختند و در پایان آمادگی خود را جهت کمک به وضعیت رشد و توسعه ورزش هفت جوی اعلام نمودند .