طی حکمی از سوی رئیس هیات اسکیت استان تهران سعید صادقی بعنوان سرپرست هیات اسکیت شهرستان قدس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛

بنا به پیشنهاد حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس طی حکمی از سوی رئیس هیات اسکیت استان تهران سعید صادقی بعنوان سرپرست هیات اسکیت شهرستان قدس معرفی شد.

در حکم ایشان آمده است:

جناب آقای سعید صادقی
نظر به تجارب، تخصص و تعهد ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به موجب این حکم بعنوان سرپرست هیات اسکیت شهرستان قدس منصوب میشوید
امید است در سایه الطاف الهی و برخورداری از کلیه ظرفیتهای موجود در آن شهرستان و با توجه به شرح وظایف ابلاغیدر به ثمر رساندن اهداف متعالی هیات اسکیت استان تهران و همچنین لا بهره گیری از تجارب و نظرات متخصصان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

علیرضا روستا کاری
رئیس هیات اسکیت استان تهران