در اجرای ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در نظر دارد اماکن ورزشی تحت پوشش خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده به مدت یک تا سه سال با شرایط عنوان شده در اسناد فراخوان به واجدین شرایط واگذار نماید.

از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس     www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

توضیحات :

  • کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) انجام خواهد شد.
  • نوع و مبلغ ضمانتنامه : به میزان ۵% قیمت پایه کارشناسی در وجه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فقط به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی با عنوان شرکت در مزایدات دولتی (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی).
  • اطلاعات تماس با دستگاه مزایده گزار: تهران، خ سپاه، نرسیده به میدان بهارستان، روبروی بیمارستان طرفه، کوچه استقلال، اداره کل ورزش و جوانان تهران، تلفن ۷۷۵۳۳۳۲۴- ۰۲۱ . همچنین سامانه ستاد با شماره تماس ۱۴۵۶ آماده پاسخگوئی به سئوالات مربوط به سامانه می باشد .
  • اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا همه پیشنهادات مختار است.
  • مزایده گر موظف است در مهلت مقرر، نسبت به دریافت اسناد با نام کاربری و رمز عبور از کارتابل شخصی خود اقدام نماید.
  • پرداخت هزینه کارشناسی رسمی دادگستری پس از فراخوان و مشخص شدن برنده، بر عهده برنده مزایده خواهد بود.