کارگاه آموزشی مهارت های ده گانه زندگی با شرکت ۲۵ نفر از علاقه مندان و با حضور حقیقی مسئول امور جوانان اداره ورزش و جوانان در سالن جلسات این اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این کارگاه آموزشی به همت اداره ورزش و جوانان با همکاری اداره بهزیستی طی مراحل متعدد به منظور آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪگی در واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎیی روانی – اﺟﺘﻤﺎعی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آﺳﻴﺐ رﺳﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روانی برای افراد جامعه در رده های سنی متفاوت برگزار می گردد.

جعفری مدرس این دوره با اشاره بر اهمیت شناخت نقاط کور هر شخص با توجه به ویژگی هایی فردی که دارد می تواند در برقراری ارتباط فردی، اجتماعی موثر باشد گفت: اگر می خواهیم در زندگی با افرادی که با آنها در ارتباط هستیم، رابطه مطلوبی داشته باشیم، بایستی در ابتدا مهارت خودآگاهی که مادر تمام مهارت های زندگی است را کسب نماییم و به شناخت ویژگی های جسمانی، هیجانی، رفتاری، باورها، ارزش ها، افکار، خطاهای شناختی و نقاط قوت و ضعف خودمان که وجود دارد را بشناسیم تا بتوانیم رابطه خوب و موثری را شکل داده و ادامه دهیم.

وی مهارتهای دهگانه زندگی را شامل، مهارت خودآگاهی، همدلی، برقراری ارتباط موثر بین فردی، اجتماعی و سازگاری با دیگران، مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، تفکر خلاق و انتقادی، مدیریت هیجان و مدیریت استرس عنوان کرد و گفت: بدون مهارت خودآگاهی نمی توانیم مهارت های دیگر بشناسیم و به آنها دست پیدا کنیم.