به منظور کنترل سلامت و اجرای طرح ساماندهی نظارت بر اماکن ورزشی بازرسان اداره ورزش و جوانان شهرستان، شبکه بهداشت و درمان، اصناف و نیروی انتظامی از باشگاه های ورزشی شهرستان قدس بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ هدف از اجرای این طرح ساماندهی وضعیت باشگاه های غیرمجاز در راستای حمایت از حقوق ورزشکاران و جلوگیری از هرگونه تضییع احتمالی در این خصوص است.

در این طرح بازدید از اماکن ورزشی که در قالب گشت مشترک بازرسان این اداره و همکاری دستگاه های ذیصلاح انجام می شود؛ از کلیه باشگاه های ورزشی، استخر و زمین چمن های سطح شهرستان بازدید و بازرسی خواهد شد.

گفتنی است در این بازدید مواردی مانند نرخ تعرفه باشگاه ها، بیمه ورزشی، مجوز فعالیت باشگاه ها، بهداشت و نظافت باشگاه ها و استفاده از مربیان رسمی و … مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مدیران باشگاه ها در خصوص اخذ یا تمدید مجوز و دریافت کارت بیمه ورزشی برای هنرجویان توجه ویژه داشته باشند واین موارد را پیگیری نمایند.