مدیر کل ورزش و جوانان استان به همراه فرماندار شهرستان قدس ضمن حضور در محل اداره به بازدید از کلیه ی واحدهای این اداره و بررسی عملکرد کارکنان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان، وحید گلی کانی فرماندار شهرستان به همراه ایرجی معاون توسعه امور ورزش، خرم رئیس بازرسی و عملکرد ارزیابی و پاسخگویی به شکایات، آزاد مسئول پیگیری امور شهرستانهای غرب استان و نظر مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان از کلیه واحدهای اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس بازدید بعمل آورد.

در همین خصوص حسن پارسافر ضمن تبیین وضعیت موجود و تشریح چشم انداز آینده- مبتنی بر طرح ها و برنامه های پیش بینی شده در دو بخش ورزش و جوانان به بیان مشکلات و موانع رشد و توسعه ی ورزش در شهرستان قدس پرداخت.