این نشست به ریاست حسن پارسافر سرپرست اداره، با حضور محمدی رئیس اداره فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان، حبیبی ناظر عالی تاسیسات استانداری و رابط اداره کل ورزش و جوانان استان تهران تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور در حالی از سوی استاندار و مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران پیگیری شد که قرار است، اماکن ورزشی که تاکنون پیشرفت فیزیکی اندکی داشته اند پس از وقفه ی ساخت چند ساله در صورت جذب اعتبارات عمرانی تکمیل و به بهره برداری برسند.

پارسافر در این نشست با اشاره بر اهمیت مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان، اخذ این اعتبارات را برای تکمیل پروژه های عمرانی ورزشی نیمه تمام مهم ارزیابی کرد.