هیات تیراندازی شهرستان قدس به ریاست مهدی مقدم بعنوان هیات برتر در سال ۱۴۰۰ معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بر اساس ارزیابی بعمل آمده از عملکرد هیات تیراندازی استان تهران در سال ۱۴۰۰، هیات تیراندازی شهرستان قدس رتبه برتر را کسب نموده و بعنوان هیات برتر معرفی شد.
متن حکم به شرح ذیل می باشد:احتراما با توجه به سیاستها  و اهداف فدراسیون و اداره کل ورزش  و جوانان استان تهران در خصوص توسعه قهرمانی ویژه رشته های ورزشی المپیکی و پر مدال به آگاهی میرساند  هیات تیراندازی استان تهران به منظور بررسی  و ارزیابی  عملکرد هیاتهای تحت پوشش با در نظر گرفتن شاخصهای اختصاصی و عمومی عملکرد یکساله  هیات تیراندازی  آن حوزه /شهرستان را در سال ۱۴۰۰ از نظر کمی کیفی  مورد ارزیابی قرار داده و پس از کسب نتایج بدست آمده هیات تیراندازی  آن شهرستان  در بین هیاتهای تابعه  استان رتبه برتر را کسب نموده است.