نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس حاج آقا جابر نیرومند و دکتر امیر بالزاده را بعنوان مشاوران امور فرهنگی و ورزشی معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو سرپرست اداره در این نشست بیان کرد: یکی از برنامه های ما در ورزش این شهرستان استفاده از ظرفیت و توان مسئولان بوده که در این راستا درصدد هستیم در بُعد ورزشی و امور فرهنگی خلاء های موجود را برطرف و در راستای تقویت آنها اقدام اساسی را ایجاد کنیم.