سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از مراحل پایانی پروژه زمین چمن مصنوعی روستای هفت جوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو سرپرست اداره ورزش و جوانان، از آخرین وضعیت زمین چمن مصنوعی روستای هفت جوی بازدید و در خصوص رفع موانع تسریع در روند اتمام این پروژه نیمه تمام تاکید کرد.