با عنایت به افزایش بیماری کرونا (امیکرون)، روال فعالیت اماکن ورزشی، طبق گروه بندی قبلی فدراسیون های ورزشی، ابلاغی وزارت ورزش و جوانان و ستاد مبارزه با بیماری کروناست.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ تقسیم بندی رشته های ورزشی فدراسیون ویژه به شرح ذیل می باشد:

رشته های ورزشی فضای باز و غیر برخوردی در گروه ۱

رشته های ورزشی سالنی غیر برخوردی و رشته های ورزشی فضای باز نیمه برخوردی در گروه ۲

رشته های ورزشی سالنی برخوردی و نیمه برخوردی، رشته های ورزشی فضای باز و برخوردی در گروه ۳

ورزشهای ساحلی برخوردی در گروه ۳