اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برای ریشه کن شدن ویروس کرونا به این پویش و مشارکت واکسیناسیون پیوست.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در راستای ایمن سازی و ایفای مسئولیت اجتماعی در جهت حفظ جان شهروندان و ریشه کنی ویروس منحوس کرونا این اداره به نمایندگی از جامعه ورزشی شهرستان قدس به پویش من واکسن میزنم می پیوندد.

امید است تمامی شهروندان و جامعه ورزشی شهرستان قدس همسو با سایر مسولین با انجام واکسیناسیون، در ریشه کنی این ویروس منحوس مشارکت و نقش آفرینی کنند.