رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از مراحل پایانی پروژه زمین چمن مصنوعی روستای هفت جوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان، از آخرین وضعیت زمین چمن مصنوعی روستای هفت جوی بازدید و در خصوص رفع موانع تسریع در روند اتمام این پروژه نیمه تمام تاکید کرد.

محسن حسینی در حاشیه این بازدید بیان کرد: ایجاد بسترهای لازم برای ورزشکاران و ورزش دوستان با هدف تشویق و ترغیب شهروندان به ورزش های همگانی از اولویت های اصلی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس می باشد.