۳ باشگاه ورزشی شهرستان قدس طی هفته جاری به دلیل عدم رعایت محدودیتها و بی توجهی دستورالعمل ستاد مقابله با کرونا پلمپ شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در راستای سیاستهای پروتکلهای بهداشتی و لزوم انجام نظارت بر اجرای محدودیت های اعلام شده از سوی ستاد مقابله با کرونای شهرستان قدس ، در تاریخ ۲ آذر ماه بازرسین اماکن ورزشی اداره ورزش و جوانان با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تعداد ۵۹ باشگاه ورزشی (خصوصی – دولتی) را مورد بازدید قرار داده که از این تعداد ۳ باشگاه ورزشی به دلیل عدم رعایت محدودیت ها پلمپ شد.