بنا به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس و طی حکمی از سوی هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان تهران، مجید امینی به عنوان سرپرست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی، محلی شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ طی حکمی از سوی حسن داورزنی رئیس هیات ورزشهای سنتی و بازیهای بومی و محلی استان تهران مجید امینی به عنوان سرپرست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی، محلی شهرستان قدس منصوب شد.

در حکم سرپرست جدید هیات ورزش روستایی و بازیهای  بومی محلی شهرستان قدس آمده است:

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود در هیات، همسو با برنامه ها و اهداف هیات استان در امر احیاء ترویج و توسعه ورزشهای روستایی و بازی های بومی، محلی به عنوان یک ماموریت ارزشی، فرهنگی در بخش ورزش زیر نظر این هیات موفق و کوشا باشید.