این جلسه با موضوع فضای مجازی با حضور مسئول امور جوانان اداره ورزش و جوانان و نمایندگان تام الختیار جوانان ادارات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این جلسه  طاهری  مسئول امور جوانان با اشاره به مزیا و معایب فضای مجازی ،بیان کرد : در شرایطی که بسیاری از خطرات متوجه کانون خانواده و جامعه است فضای مجازی می تواند به عنوان فرصتی جهت کسب و کار سالم در زندگی مطرح گردد. لذا مواجه خردمندانه بر اساس الگوگیری های مناسب از وظایف مهم این کمیته محسوب می شود در ادامه این جلسه هریک از اعضا به بیان نقطه نظرات خود پرداخته و پیشنهاداتی را ارائه دادند.