اولین نشست هیاتهای ورزشی شهرستان قدس با حضور رئیس و معاونت امور بانوان اداره ورزش و جوانان در خصوص تعامل و هم فکری در پیشبرد اهداف و تحول پویایی و ارتقای ورزش بانوان در سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ جلسه نواب رئوسای هیاتهای ورزشی شهرستان قدس به منظور تعامل و هم فکری نواب رئوسا ایجاد هم دلی در پیشبرد اهداف و تحولات و پویایی ورزش بانوان شهرستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه نوروزی ضمن عرض خیر مقدم، از تلاشهای هیات های محترم برای توسعه ورزش شهرستان قدردانی کرد و از تمامی هیات های ورزشی خواست در برگزاری برنامه ها اداره را یاری کنند.

در ادامه معاونت امور بانوان اداره ورزش و جوانان، از عملکرد مثبت هیاتهای ورزشی در سال گذشته قدر دانی نموده و بیان کرد،  با وجود کمبود اعتبارات بانوان شهرستان قدس توانستند با حمایت مسئولین برای اعزام و برگزاری مسابقات تلاشهای مثبتی را به ثمر نشاندند و در مسابقات کشوری اسیایی و جهانی مدالهای رنگارنگ و مقام های مختلفی را کسب کردند و با کسب این مدالهای ارزشمند جایگاه ویژه ای را در ورزش شهرستان به خود اختصاص دادند.

وی افزود، امیدواریم با همکاری و تعامل هیات و نواب رئوسای هیاتهای ورزشی با مربیان داوران و ورزشکاران اهداف اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس محقق گردد.

قابل ذکر است نواب رئوسای هیاتهای ورزشی در ادامه جلسه به بحث تبادل نظر پرداختند و برنامه ریزی های لازم را جهت پویایی ورزش بانوان در سطح شهرستان انجام دادند.