ضمن تشکر و سپاس از زحمات دکتر طالبی به پیشنهاد سرپرست اداره ورزش و جوانان و تایید ثابتی رئیس هیات استان تهران”پگاه رخشانی” بعنوان سرپرست هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان در متن انتصاب پگاه رخشانی آمده است؛

سرکار خانم پگاه رخشانی

با سلام و احترام؛ با عنایت به پیشنهاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان سرپرست هیات پزشکی ورزشی قدس منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال مطابق با سیاست های هیات پزشکی ورزشی استان تهران در اجرای برنامه های محوله موفق و موید باشید.