به گزارش روابط عمومی در متن انتصاب سعید دانیالی آمده است؛
باسلام؛
بدینوسیله با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۷ آئین نامه هیاتهای ورزشی استانها و نظر به پیشنهاد ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به موجب این ابلاغ به مدت یکسال از زمان صدور به سمت سرپرست هیات ووشو شهرستان قدس منصوب می شوید.
امید است با اتکال به ایزد منان و بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص و هماهنگی همکاری که با هیات استان تهران معمول می دارید در انجام امور محوله وموفق و موید باشید.