سه شنبه ۲۱ آذر ماه نشستی بین سمن های قدس و سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص ارائه راهکار ها، چشم انداز های و برنامه های سمن های شهر قدس برای آینده پرداخته شد.

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی، این نشست با حضور نوروزی سرپرست، خانم طاهری مسئول امور جوانان اداره و خانم کوچکی نماینده فرماندار، ثقفی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و جمعی از صاحب نظران در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان ،ضمن سپاسگزاری از تلاش های سمن های قدس بیان داشت: خوشحالیم در سطح بخش چنین حرکتی به وجود آمده است و ما هم همراه این جوانان قدم خواهیم برداشت و آنها را تنها نخواهیم گذاشت ما سعی داریم سمن ها را در سطح بخش ریز نیز بسط دهیم چون بر این باوریم تا مردم پای کار نیایند توسعه شکل نخواهد گرفت و بی شک جوانان موتور متحرکه جامعه و پیش قراول این حرکت هستند.

ادامه اعضای حاضر برنامه ها و پیشنهادات خود را بیان نموده و تصمیمات مربوطه اتخاذ شد. ختم جلسه با صلواتی برمحمد و ال محمد(ص) اعلام شد.