جلسه روسای هیأت حوزه ها و شهرستانهای استان تهران با حضور سرپرست هیأت استان برگزار شد.

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی، صبح روز پنجشنبه ۲۳ آذر۹۶ با حضور عباس صباغی (سرپرست هیأت استان تهران) و عزیزالله فتاحی (دبیر هیأت استان تهران) و روسای هیأتها در سالن جلسات هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران برگزار شد.این جلسه با خیر مقدم صباغی (سرپرست هیأت استان) آغاز شد.سرپرست هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران ضمن تشریح اقدامات انجام گرفته در ورزش زورخانه ای استان،سخنانی را در خصوص رتبه بندی ورزشکاران در سطح استان تهران عنوان داشت. همچنین مقرر گردید بزودی رئیس کمیته و اعضای رتبه بندی هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران انتخاب و معرفی شوند. همچنین روسای هیأت حوزه ها و شهرستانهای استان تهران نیز در خصوص برنامه ریزی و فعالیت کمیته رتبه بندی هیأت استان تهران نقطه نظرات خود را بیان نمودند.