مسئولین استانداری و واحد فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از پروژه های در حال احداث هفت جوی روز یکشنبه ۱۲ آذرماه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی؛ مهندسین استانداری و اداره کل ورزش و جوانان آقایان صالحی از استانداری، نوحصی و علیزاده از فنی مهندسی اداره کل در خصوص پیگیری پروژه های هفت جوی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس حضور یافتند.
در این نشست نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان در خصوص چگونگی ادامه فعالیت و درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها صحبت شد.
گفتنی است که پس از اتمام جلسه حاضرین برای بازدید از پروژه ها راهی هفت جوی شدند و از پروژه ها بازدید بعمل آوردند.