به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان در متن انتصاب سرکار خانم گزمه آمده است؛
سرکار خانم سمیه گزمه

نظر به تعهد و سابقه جنابعالی در امر ورزش به موجب این حکم جنابعالی بعنوان نائب رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین شهرستان قدس منصوب میگردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و هماهنگی با این هیئت در پیشبرد اهداف موفق و پیروز باشید.