به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ در متن انتصاب حسین علی مقدم آمده است:

جناب آقای حسین علی مقدم

باتوجه به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در زمینه ورزش اسکیت جنابعالی بعنوان سرپرست هیئت اسکیت شهرستان قدس منصوب میگردید.

امید است با بکار گیری ظرفیتها ، امکانات و بهره مندی از نیروی انسانی مجرب در جهت رشد و توسعه ورزش اسکیت موفق و پیروز باشید.