جلسه روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه سال جاری در دفتر هیئت کشتی شهرستان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، جلسه با حضور احمدیان رئیس، شاه محمدیان دبیر هیئت کشتی شهرستان قدس و اعضای هیئت رئیسه کشتی این شهرستان جهت بررسی عملکرد شش ماه نخست سال ۹۶ و نیز چشم اندازی برنامه های نیمه دوم سال و ارائه راهکار و بیان مطالب و مواردی در جهت بهبود وضعیت رشته ورزشی کشتی شهرستان پرداختند در پایان جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و ال محمد (ص) خاتمه یافت.