فراخوان مزایده عمومی از  روز پنج شنبه ۹۶/۵/۱۲ لغایت سه شنبه  ۹۶/۵/۱۷ می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ در راستای اجرای ماده ۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در نظر دارد تا از طریق مزایده نسبت به اجاره اماکن تحت پوشش خود بمدت یکسال اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می گردد .تا تاریخ ۹۶/۵/۱۷ جهت دریافت اسناد مزایده به اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس واقع در بلوار ۴۵ متری انقلاب – خ شهرداری – جنب استخر آبشار مراجعه نمایند .