این بازدید روز یکشنه ۱۸ تیرماه ۹۶ برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ؛ صیفوری سرپرست اداره ورزش و جوانان به همراه کرمی مسئول امور فنی این اداره از مرکز معلولین آویژه واقع در شهر ستان قدس دیدار بعمل آوردند .