به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ؛ تیم فوتسال پارسیان نماینده شهرستان قدس در مسابقات لیگ دسته اول کشور در فصل گذشته با کسب عنوان سوم مجوز حضور در لیگ برتر سال جاری کشور را بدست آورد .که این افتخار بسیار بزرگی برای ورزش شهرستان قدس و جوانان با استعداد آن می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

برنامه اعلام شده از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشور به شرح ذیل می باشد .

نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال ۱۳۹۶

هفته‌ اول
سه‌شنبه
۹۶/۰۴/۰۶
۱۸:۰۰
فرش آرای مشهد ۳ – ۰ آذرخش بندرعباس(رای کمیته فوتسال)
چهارشنبه
۹۶/۰۴/۰۷
۱۸:۰۰
آتلیه طهران قم – مقاومت قرچک(لغو شد)
پارسیان شهرقدس – شهرداری ساوه(لغو شد)
ملی حفاری اهواز ۱ – ۱ شهروند ساری
پنجشنبه
۹۶/۰۴/۰۸
۱۸:۰۰
ارژن شیراز ۳ – ۳ مقاومت البرز
هیئت فوتبال قم – گیتی پسند اصفهان(لغو شد)
مس سونگون ۲ – ۱ تاسیسات دریایی تهران

هفته‌ دوم
سه شنبه
۹۶/۰۴/۱۳
ساعت ۱۸:۰۰
آتلیه طهران قم – ارژن شیراز
گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز
شهروند ساری – هیئت فوتبال قم
چهار شنبه
۹۶/۰۴/۱۴
ساعت ۱۸:۰۰
مقاومت قرچک – پارسیان شهرقدس
شهرداری ساوه – فرش آرای مشهد
تاسیسات دریایی – حفاری اهواز
آذرخش بندرعباس – مس سونگون

هفته‌ سوم
یکشنبه
۹۶/۰۴/۱۸
ارژن شیراز – گیتی پسند اصفهان
مقاومت البرز – شهروند ساری
دوشنبه
۹۶/۰۴/۱۹
پارسیان شهرقدس – آتلیه طهران قم
سه شنبه
۹۶/۰۴/۲۰
فرش آرای مشهد – مقاومت قرچک
هیئت فوتبال قم – تاسیسات دریایی
مس سونگون – شهرداری ساوه
حفاری اهواز – آذرخش بندرعباس

هفته‌ چهارم
جمعه
۹۶/۰۴/۲۳
پارسیان شهرقدس – ارژن شیراز
شهروند ساری – گیتی پسند اصفهان
آتلیه طهران قم – فرش آرای مشهد
تاسیسات دریایی – مقاومت البرز
مقاومت قرچک – مس سونگون
آذرخش بندر عباس – هیئت فوتبال قم
شهرداری ساوه – حفاری اهواز

هفته‌ پنجم
جمعه
۹۶/۰۴/۳۰
ارژن شیراز – شهروند ساری
فرش آرای مشهد – پارسیان شهرقدس
گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی
مس سونگون – آتلیه طهران قم
مقاومت البرز – آذرخش بندرعباس
ملی حفاری اهواز – مقاومت قرچک
هیئت فوتبال قم – شهرداری ساوه

هفته‌ ششم
جمعه
۹۶/۰۵/۰۶
فرش آرای مشهد – ارژن شیراز
تاسیسات دریایی – شهروند ساری
پارسیان شهرقدس – مس سونگون
آذرخش بندرعباس – گیتی پسند اصفهان
حفاری اهواز – آتلیه طهران قم
شهرداری ساوه – مقاومت البرز
مقاومت قرچک – هیئت فوتبال قم

هفته‌ هفتم
جمعه
۹۶/۰۵/۱۳
ارژن شیراز – تاسیسات دریایی
مس سونگون – فرش آرای مشهد
شهروند ساری – آذرخش بندرعباس
ملی حفاری اهواز – پارسیان شهرقدس
گیتی پسند اصفهان – شهرداری ساوه
هیئت فوتبال قم – آتلیه طهران قم
مقاومت البرز – مقاومت قرچک

هفته‌ هشتم
جمعه
۹۶/۰۵/۲۰
مس سونگون – ارژن شیراز
آذرخش بندرعباس – تاسیسات دریایی
فرش آرای مشهد – ملی حفاری اهواز
شهرداری ساوه – شهروند ساری
پارسیان شهرقدس – هیئت فوتبال قم
مقاومت قرچک – گیتی پسند اصفهان
آتلیه طهران قم – مقاومت البرز

هفته‌ نهم
جمعه
۹۶/۰۵/۲۷
ارژن شیراز – آذرخش بندرعباس
ملی حفاری اهواز – مس سونگون
تاسیسات دریایی – شهرداری ساوه
هیئت فوتبال قم – فرش آرای مشهد
شهروند ساری – مقاومت قرچک
مقاومت البرز – پارسیان شهرقدس
گیتی پسند اصفهان – آتلیه طهران قم

هفته‌ دهم
جمعه
۹۶/۰۶/۰۳
ملی حفاری اهواز – ارژن شیراز
شهرداری ساوه – آذرخش بندرعباس
مس سونگون – هیئت فوتبال قم
مقاومت قرچک – تاسیسات دریایی
فرش آرای مشهد -‌ مقاومت البرز
آتلیه طهران قم – شهروند ساری
پارسیان شهرقدس – گیتی پسند اصفهان

هفته‌ یازدهم
جمعه
۹۶/۰۶/۱۰
ارژن شیراز – شهرداری ساوه
هیئت فوتبال قم – ملی حفاری اهواز
آذرخش بندر عباس – مقاومت قرچک
مقاومت البرز – مس سونگون
تاسیسات دریایی – آتلیه طهران قم
گیتی پسند اصفهان – فرش آرای مشهد
شهروند ساری – پارسیان شهرقدس

هفته‌ دوازدهم
جمعه
۹۶/۰۶/۱۷
هیئت فوتبال قم – ارژن شیراز
مقاومت قرچک – شهرداری ساوه
ملی حفاری اهواز – مقاومت البرز
آتلیه طهران قم – آذرخش بندرعباس
مس سونگون – گیتی پسند اصفهان
پارسیان شهرقدس – تاسیسات دریایی
فرش آرای مشهد – شهروند ساری

هفته‌ سیزدهم
جمعه
۹۶/۰۶/۲۳
ارژن شیراز – مقاومت قرچک
مقاومت البرز – هیئت فوتبال قم
شهرداری ساوه – آتلیه طهران قم
گیتی پسند اصفهان – ملی حفاری اهواز
آذرخش بندرعباس – پارسیان شهرقدس
شهروند ساری – مس سونگون
تاسیسات دریایی – فرش آرای مشهد