به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان ٬ صیفوری سرپرست اداره طی بازدید و نشست مشترک با اسفندیاری در محل خانه ورزشکاران شهرستان قدس در خصوص بهبود و توسعه خانه ورزشکاران به بحث وتبادل نظر پرداخته و تصمیمات مربوطه اتخاذ گردید .