برگزاری مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی شهرستان قدس

بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس : مسابقات کشتی نونهالان قهرمانی شهرستان قدس در سالن  شهید آقا محمدی با شرکت ۱۷۰کشتی گیر از ۱۰تیم در دو روز متوالی طی ۸دوره وبا انجام ۲۰۰کشتی برگزار گردید ونتایج آن به شرح ذیل میباشد ودر پایان مدال وحکم به تیم ها برتر اهداء گردید

دلیران ایران مقام اول

مدرسه کشتی  مقام دوم

میثاق سرخ حصا ر مقام سوم