بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس :مسابقات خردسالان قهرمانی شهرستان قدس با شرکت ۱۵۰کشتی گیر از ۱۰تیم در دو شب متوالی طی ۸دوره وبا انجام ۱۶۵ کشتی برگزار گردید ونتایج آن به شرح ذیل اعلام می گردد.

شهداتربیت بدنی مقام اول

دلیران ایران  مقام دوم

میثاق سرخ حصار     مقام سوم