بنا به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس :جلسه نواب روسای هیتهای ورزشی با حضور صیفوری سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس ،حقیقی مسول امور بانوان ونواب روسای هیتهای ورزشی در محل اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس بر گزار گردید در ابتدای جلسه صیفوری سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس ضمن خیر مقدم به کلیه مدعوین واظهار کردبا توجه به سلامت زیر بنای جامعه مادران هست نگاه به ورزش بانوان وپیشبرده آن امر ضروری است وی همچنان ضمن قدردانی از عملکرد مثبت هیتهای در سال گذشته اظهار امیدواری کرد ورزش در سطح شهرستان وحمایت مسولین می توانیم با تعامل وهمکاری وتوفیقات خوبی در سال ۹۶دست یابیم  قابل ذکر است نواب روسای هیتهای ورزشی ضمن ابراز خرسندی از حمایتهای صیفوری با رئیس اداره به تبادل نظر پرداختند و برنامه ها وپیشنهادهای خود را ارائه دادند.