نادر ممیلو

سمت: سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس