نادر ممیلو

سمت: سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس