معرفی اعضاء

محسن حسینی

سمت: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

مسعود احمدی

سمت: معاون

مهرداد صادقی راد

سمت: مسئول اماکن ورزشی

لیلا حقیقی

سمت: مسئول امور بانوان

آرزو امیری

سمت:مسئول امور اداری مالی

نسرین طاهری

سمت: مسئول امور جوانان

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی