معرفی اعضاء

محسن حسینی

سمت: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

مسعود احمدی

سمت: معاون

آرزو امیری

سمت: مسئول امور اداری مالی

مهرداد صادقی راد

سمت: مسئول اماکن

یداله کرمی

سمت: مسئول فنی ورزشی

لیلا حقیقی

سمت: مسئول امور بانوان

لیلا بلالیان

سمت: مسئول آموزش

نسرین طاهری

سمت: مسئول امور جوانان

نسرین زاهدی نژاد

سمت: کارشناس واحد اماکن

اسمعیل کشاورز

سمت: مسئول امور ایثار گران

سیده عافه رشیدی

سمت: مسئول دفتر

مرضیه محمد آبادی

سمت: مسئول دبیرخانه

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی