حسن پارسافر

سمت: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

زهرا رحیمی

سمت: مسئول روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس